måndag 20 januari 2014

RÄDDA VÅRA VÄXTER OCH FRÖER - STOPPA EU:s LAGFÖRSLAG
 " PLANT REPRODUCTIVE MATERIAL"

skriv under namninsamlingen med en gång!

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=8361

I EU ligger just nu ett förslag till en lag som kan göra det olagligt att sälja många fröer och plantor.

Går förslaget igenom kommer vi få en kraftigt begränsad tillgång till fröer, särskilt sorter för småskalig odling, hobbyodling, ekologisk odling och odling i kallt klimat. Vi skulle också få ett mycket smalare utbud av växter på plantskolorna.

Följden blir att den biologiska mångfalden utarmas, små sorter försvinner, många små aktörer på marknaden blir olönsamma och måste upphöra med sin verksamhet. Vi skulle förlora kompetens inom växtförädling och försäljning. Bönder kan få problem med att bevara och använda eget utsäde.

Lagförslaget går ut på att alla sorters växtmaterial ska registreras för att få säljas. Det gäller både nyttoväxter och prydnadsväxter. Registreringen innebär orimliga kostnader för fröföretag och plantskolor. Mycket växtmaterial skulle bli oregistrerat och olagligt att sälja.

Under arbetet med lagen har det föreslagits undantag för så kallade amatörsorter, fröbanker och små verksamheter med få anställda. Efter den senaste uppdateringen av lagförslaget har undantagen tagits bort eller begränsats starkt. Detta är mycket oroande.

Vi kräver därför:

• att all registrering av växtförökningsmaterial, fröer och plantor ska vara frivillig.
• att all försäljning av växrförökningsmaterial ska vara fri, om inte särskilda upphovsrätter finns.

Om registreringskravet ändå genomförs kräver vi :

• att prydnadsväxter (ornamentals) inte ska omfattas av lagen.
• att privatpersoner fritt ska få skänka och sälja fröer, lökar och plantor som de har odlat själva.
• att småföretag, bevarandeorganisationer, genbanker och ideella föreningar undantas från kravet att bara sälja registrerade sorter.


Startades av : Kerstin Holmberg
Skickas till : Carl Schlyter, Marit Paulsen, Marita Ulvskog, Åsa - carl.schlyter@europarl.europa.eu ; marit.paulsen@europarl.europa.eu ; marita.ulvskog@europarl.europa.eu ; asa.westlund@europarl.europa.eu ; annamaria.corazzabildt@europarl.europa.eu ; christian.engstroem@europarl.europa.eu ; anna.hedh@europarl.europa.eu -
Svenska EU-parlamentariker

Källa:  http://namninsamling.se/index.php

tisdag 7 januari 2014

CAPELLAGÅRDENS TRÄDGÅRD


 


CAPELLAGÅRDENS TRÄDGÅRD

 

BAKGRUND

Trädgården på Capellagården är unik på många sätt. Historiskt sett var dagens trägård tre typiska öländska gårdar, med långsmala tomtremsor från bygatan som avgränsades från varandra med kalkstensmurar. De äldsta husen och byggnaderna är från slutet av 1700-talet och 1850-talet. 
När Carl och Siv Malmsten i slutet av 1950-talet köpte Elliotgården med den tillhörande vackra mangårdsbyggnaden för att starta en hantverksskola, slogs denna gård under de kommande åren ihop med de två omkringliggande tomterna och gårdarna. Öppningar gjordes i kalkstensmurarna på några ställen men för övrigt är den historiska indelningen av gårdarna kvar än i dag.

"Elliotgården" ca. 1957
Carl Malmsten hade en idé om en självförsörjande storgård när hans planer började sättas i verk. Gården skulle även vara självförsörjande på grönsaker och därför behövde han ju någon som kunde odla men också ta hand om gårdens övriga utemiljöer.
Med försiktig hand började man utveckla även den yttre miljön. Blomsterland och köksträdgård anlades i nära anslutning till köket men ännu fanns inga planer om en trädgårdsutbildning.
Senare då den övriga pedagogiska verksamheten kom igång mer på allvar och gården började få fler bosatta utvecklades även trädgården. En örtagård anlades, större perennarabatter och även större arealer för grönsaksodling plöjdes upp. Under sommartiden fick trädgårdsmästaren snart hjälp av praktikanter som kom och rensade och skördade. Intresset för odlingen och trädgården växte och så småningom började även kortare kurser hållas i trädgårdsodling. Med tiden blev även trägårdsutbildningen en viktig del av Capellagårdens pedagogiska verksamhet och därmed blev trädgården större och började anta nya former.

BEVARANDET OCH FÖRÄNDRINGEN

En trädgård är i ständig förändring, dels på grund av årstiderna men också beroende på den påverkan som vi som arbetar med växterna och jorden har. Under årens lopp har det varit flera olika trädgårdsmästare på Capellagården som har satt sin prägel på platsen. Olika behov och olika tycke och smak har förändrat platsen på olika sätt. Dessutom betyder våra trädgårdselever mycket för att levandegöra trädgården. Deras idéer och arbete gör att trädgården i vissa delar ändrar skepnad från år till år. Trots viss förändring önskar vi behålla Capellagårdens trädgårds speciella och säregna karaktär som ett viktigt signum för den här platsen. Vi önskar att Capellagårdens trädgård ska vara en plats som man bevarar som ett vackert och spännande minne, ett plats man önskar att återvända till.

 

NYTTO- OCH PRYDNADSTRÄDGÅRD

Capellagårdens trädgård består av många olika delar, ett stort värde anser vi. Trädgården är både en besöksträdgård men främst en pedagogisk trädgård som är till för våra studerande. Trädgården är både en nyttoträdgård med stora grönsaksodlingar och frukt- och bärodlingar men även en prydnadsträdgård med perennarabatter, sommarblomsterrabatter, träd och buskar samt rosor. I dag har vi tre större växthus som hjälper oss att förkultivera och producera växter både till plantskolan och till trädgårdens pedagogiska del samt för övervintring av moderplantor och sådder. 

EKOLOGISK TRÄDGÅRD

Capellagårdens trädgård har alltid odlats helt enligt ekologiska principer. Det innebär att vi inte använder konventionella besprutningsmedel eller konstgödselmedel. Detta betyder oerhört mycket för trädgårdens profil och är ett stort värde för besökare, elever och anställda. Vi önskar istället att gynna mångfalden gällande växter och djur och vill värna om en levande och frisk jord att odla våra grödor i. För att hålla eventuella skadedjur och skadeinsekter borta använder vi biologisk bekämpning och för att ge jorden och växterna en extra skjuts gödslar vi med kompost, djurgödsel från ekologiska gårdar samt nässel- och vallörtsvatten. Växter som vi inte odlar men som kommer ändå, det så kallade ogräset försöker vi hålla undan med hjälp av handkraft och på vissa delar med marktäckningsmetoden.

JORDEN OCH KOMPOSTEN 

I en ekologisk trädgård är jorden viktig. För att kunna odla tåliga, friska, motståndskraftiga och kvalitativa grödor behöver man vårda jorden som de växer i. Därför är komposten en viktig del i den ekologiska trädgården. Här sluter vi ett kretslopp då vi återanvänder organiskt material som senare ger oss den mullrika och levande kompostjorden. På Capellagården har vi idag tre olika kompostsystem.

Gemensamt på skolan har vi en varm hushållskompost modell Jorakompost som snabbt bryter ner våra hushållsrester från köket och elevbostäderna, till kryddstark kompostjord.


För organiskt material som blir "över" från trädgården har vi ett 4-fackssystem där 3 av facken fungerar som en stegvis omvandlare till färdig kompostjord. Fack nummer 4 används enbart till det envisa fleråriga ogräset som behöver ligga under mörk markduk under ett par år innan man vågar använda denna jord på odlingarna.

 

Den sista metoden vi använder, tillverkas främst i samband med höststädet och det är de s.k kompostlimporna som byggs upp i lager där man varvar grövre och kolrikt material med finare mer kväverikt material. På vårkanten behöver denna limpa vändas en gång för att aktiveras igen. Förhoppningsvis kan denna kompostjord användas senare under säsongen eller så använder man den till nästa vår.
Det blir mycket organiskt material över i en trädgård, därför är det viktigt att ha fungerande kompostsystem. Dessutom är det ju en fantastisk lyxig tillgång för sina odlingar!
 

PEDAGOGISK TRÄDGÅRD OCH BESÖKSTRÄDGÅRD

Alla är välkomna till Capellagårdens Trädgård, när som helst på året och på dygnet! Vi tycker det är roligt att så många kommer och besöker Capellagården. Under sommaren har vi tusentals turister som besöker Capellagården och alla våra besökare får sig då också en vandring i trädgården då denna innefattar hela Capellagårdens utemiljö. Vi försöker i den utsträckning vi kan att med hjälp av skyltar och information berätta om trädgårdens olika händelser och delar. Detta är dock något vi önskar att förbättra framöver. Eftersom trädgården också är ett pedagogiskt studierum främst för våra trädgårdselever försöker vi att skylta det växtmaterial som vi har i trädgården, med svenskt och vetenskapligt namn. Fram till nu gäller detta främst träden, buskarna, rosorna i rosenträdgården och arterna man finner i örtagården.

VÄLKOMMEN 
TILL CAPELLAGÅRDENS TRÄDGÅRD!

 
 


 

måndag 6 januari 2014

CAPELLAGÅRDENS TRÄDGÅRDSUTBILDNING


Trädgårdsutbildning i ekologisk nytto- och prydnadsodling 
från februari till november,
40 veckor

Kursen är en grundläggande trädgårdsutbildning som löper från februari till november. Det är en bred grundutbildning som tar avstamp i odlandet. Den teoretiska undervisningen är tydligt knuten till de praktiska momenten i trädgården. Kursmomenten genomförs hantverksmässigt och utifrån ekologiska principer.

Avslutad kurs ger goda möjligheter på arbetsmarknaden och till 
fortsatta högre studier inom trädgårdsnäringen.

Läs mer på vår hemsida:
 http://www.capellagarden.se/

eller kolla här på bloggen!


  
 

Trädgårdslärare på utbildningen 
 
Cecilia Kilbride
Emma Fritz